زندگی مثله ...

زندگی مثله آب توی لیوان ترک خورده میمونه

بخوری تموم میشه

نخوری حروم میشه

پس از زندگیت لذت ببر

چون در هر صورت تموم میشه

/ 5 نظر / 29 بازدید

[دست][دست][دست]

[گل][گل][گل]

تلنگر

تـــو مهـربـان بــاش ..! بــگـذار بگـوینـد ســاده اســت .. زود میــبــخـشـد .. ســالــهاســت دیــگـر کـســی در ایـن سـرزمیـن،ســـاده نـیســت .. از همــان وقـتی کــه دیـوار کاهگــلـی رفــت و آجــر و ســنـگ آمــــد .. از همــان وقــتــی کــه ایــوان بالـکــن شـــد .. خـانه آپـارتـمــان شــــــد .. و کـــم کـــم .. انـســــان شــــد صــرفـاً موجــودی بــرای رفـع نیـــاز های خــود .. امـــا تــو تغییـــــــر نــکــن .. ! تــو خــودت بــاش و نـــشـان بــده .. آدمـیــت هنـــوز نفـــس مــی کــشـد .. هنــــوز مـی شـــود روی کــســی حــســاب بـاز کـــرد از نـوع مـادم الــعمــر .. هنــوز هســتنــد کــســانـی کــه مــی شـــود بــه ســـرشــان قــســم راســت خــورد....

عمه

آقاجان سلام...هم خودت وهم خودم میدانم لیاقت سربازی توراندارم .دعام کن[ناراحت]

محسن

سلام سید جان خوبی سلامتی زیر پای شمام مشغول درس و امتحان بودم سید جان شما خوبی سلامتی[قلب]